วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556

คำอธิบายรายวิชา ง32102

    คำอธิบายรายวิชา ง32102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
    (กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต
 
        อธิบายระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศการใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจ จับคู่อุปกรณ์ในระบบเครือข่ายกับหน้าที่ให้สัมพันธ์กัน สำรวจห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แล้วระบุเครือข่ายที่ใช้ แบ่งกลุ่มร่วมกันออกแบบเครือข่ายเพื่อใช้งาน จำแนกการสื่อสารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน สำรวจสัมภาษณ์ สอบถามบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเกี่ยวกับประสบการณ์การจับคู่สืบค้นโครงสร้างการเขียนโปรแกรมแบบต่าง ๆ แบ่งกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมเพื่อบวกเลข จำนวนเต็ม 1 โปรแกรม โดยใช้โปรแกรมภาษาใดภาษาหนึ่ง แบ่งกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์โจทย์ที่กำหนดให้แล้วเขียนแผนผัง เขียนโปรแกรมภาษาใดภาษาหนึ่ง เมื่อป้อนค่าตัวเลข 1 ตัว โปรแกรมจะแสดงสูตรคูณดังที่กำหนดให้ สำรวจ สัมภาษณ์ครูและบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับประสบการณ์ในการใช้สารสนเทศรูปแบบต่าง ๆ สัมภาษณ์ครู เจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผลของโรงเรียนเพื่อศึกษาปัญหาของการใชระบบฐานข้อมูลของโรงเรียนและแนวทางการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาออกแบบตาราง เขตข้อมูล เพื่อเก็บรายละเอียดข้อมูลประวติผู้ป่วยให้ครอบคลุม แต่กระทัดรัด แบ่งกลุ่มร่วมกันออกแบบฐานข้อมูลร้านบริการอินเทอร์เน็ตและเกมเกี่ยวกับการจัดแบ่งแป้มหรือตารางที่ใช้เก็บข้อมูล แล้วนำเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียน
*เห็นความสำคัญของระเบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจให้เหมาะสมกับงาน เพื่อใช้งานการเรียน การสื่อสาร การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

**รหัสตัวชี้วัด**
ง 3.1 ม.4-6/3, ม.4-6/5 ,ม.4-6/6, ม4-6/10  รวมทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด

สิ่งที่ต้องเตรียมตัวก่อนเรียน

1) นักเรียนควรต้องมี Email Gmail ที่ใช้สำหรับในการส่งข้อมูล
                    ตัวอย่างการสมัคร Email
2) ลงทะเบียนเรียนคอมออนไลน์ คลิ๊ก...ลงทะเบียน
     
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
 1. ความสามารถในการสื่อสาร
 2. ความสามารถในการคิด
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 • รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
 • ซื่อสัตย์สุจริต
 • มีวินัย
 • ใฝ่เรียนรู้
 • อยู่อย่างพอเพียง
 • มุ่งมั่นในการทำงาน
 • รักความเป็นไทย
 • มีจิตสาธารณะ

หน่วยการเรียนรู้


       หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่าย
                                       คอมพิวเตอร์(ระบบสารสนเทศ)
             ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายจะมีประสิทธิภาพขึ้นอยู่
          กับองค์ประกอบในระบบสื่อสาร ได้แก่ ข่าวสาร ผู้ส่ง ผู้รับ 
          สื่อและโพรโทคอล
      
      หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยี
                                      สารสนเทศ
            การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศต้อง
         อาศัยความรู้และทักษะการวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียด
         ของปัญหากระบวนการแก้ปัญหา การเขียนผังงาน การใช้
         รหัสจำลอง และพีดีแอล
      หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเขียนโปรแกรมภาษา C
               การเขียนโปรแกรมภาษาให้เหมาะสมกับลักษณะงานต้องมี
          ความรู้เกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์ ประเภทของการเขียน
          โปรแกรมและพัฒนาโปรแกรมอย่างมีขั้นตอน
      หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจ
         การจัดการกับข้อมูลเพื่อให้เป็นสารสนเทศทีสามารถนำมา
         ประกอบการตัดสินใจได้ ต้องดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน
        เลือกใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ