วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556

หน่วยการเรียนรู้


       หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่าย
                                       คอมพิวเตอร์(ระบบสารสนเทศ)
             ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายจะมีประสิทธิภาพขึ้นอยู่
          กับองค์ประกอบในระบบสื่อสาร ได้แก่ ข่าวสาร ผู้ส่ง ผู้รับ 
          สื่อและโพรโทคอล
      
      หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยี
                                      สารสนเทศ
            การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศต้อง
         อาศัยความรู้และทักษะการวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียด
         ของปัญหากระบวนการแก้ปัญหา การเขียนผังงาน การใช้
         รหัสจำลอง และพีดีแอล
      หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเขียนโปรแกรมภาษา C
               การเขียนโปรแกรมภาษาให้เหมาะสมกับลักษณะงานต้องมี
          ความรู้เกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์ ประเภทของการเขียน
          โปรแกรมและพัฒนาโปรแกรมอย่างมีขั้นตอน
      หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจ
         การจัดการกับข้อมูลเพื่อให้เป็นสารสนเทศทีสามารถนำมา
         ประกอบการตัดสินใจได้ ต้องดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน
        เลือกใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น