วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556

สิ่งที่ต้องเตรียมตัวก่อนเรียน

1) นักเรียนควรต้องมี Email Gmail ที่ใช้สำหรับในการส่งข้อมูล
                    ตัวอย่างการสมัคร Email
2) ลงทะเบียนเรียนคอมออนไลน์ คลิ๊ก...ลงทะเบียน
     
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
 1. ความสามารถในการสื่อสาร
 2. ความสามารถในการคิด
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 • รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
 • ซื่อสัตย์สุจริต
 • มีวินัย
 • ใฝ่เรียนรู้
 • อยู่อย่างพอเพียง
 • มุ่งมั่นในการทำงาน
 • รักความเป็นไทย
 • มีจิตสาธารณะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น