วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556

คำอธิบายรายวิชา ง32102

    คำอธิบายรายวิชา ง32102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
    (กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต
 
        อธิบายระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศการใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจ จับคู่อุปกรณ์ในระบบเครือข่ายกับหน้าที่ให้สัมพันธ์กัน สำรวจห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แล้วระบุเครือข่ายที่ใช้ แบ่งกลุ่มร่วมกันออกแบบเครือข่ายเพื่อใช้งาน จำแนกการสื่อสารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน สำรวจสัมภาษณ์ สอบถามบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเกี่ยวกับประสบการณ์การจับคู่สืบค้นโครงสร้างการเขียนโปรแกรมแบบต่าง ๆ แบ่งกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมเพื่อบวกเลข จำนวนเต็ม 1 โปรแกรม โดยใช้โปรแกรมภาษาใดภาษาหนึ่ง แบ่งกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์โจทย์ที่กำหนดให้แล้วเขียนแผนผัง เขียนโปรแกรมภาษาใดภาษาหนึ่ง เมื่อป้อนค่าตัวเลข 1 ตัว โปรแกรมจะแสดงสูตรคูณดังที่กำหนดให้ สำรวจ สัมภาษณ์ครูและบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับประสบการณ์ในการใช้สารสนเทศรูปแบบต่าง ๆ สัมภาษณ์ครู เจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผลของโรงเรียนเพื่อศึกษาปัญหาของการใชระบบฐานข้อมูลของโรงเรียนและแนวทางการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาออกแบบตาราง เขตข้อมูล เพื่อเก็บรายละเอียดข้อมูลประวติผู้ป่วยให้ครอบคลุม แต่กระทัดรัด แบ่งกลุ่มร่วมกันออกแบบฐานข้อมูลร้านบริการอินเทอร์เน็ตและเกมเกี่ยวกับการจัดแบ่งแป้มหรือตารางที่ใช้เก็บข้อมูล แล้วนำเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียน
*เห็นความสำคัญของระเบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจให้เหมาะสมกับงาน เพื่อใช้งานการเรียน การสื่อสาร การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

**รหัสตัวชี้วัด**
ง 3.1 ม.4-6/3, ม.4-6/5 ,ม.4-6/6, ม4-6/10  รวมทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น